همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ و دانشگاه فردوسی مشهد

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

اولین جلسه مشترک بین مرکز مطالعات و تحقیقات شرکت فناپ و مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد جهت تدوین همکاری های پژوهشی مشترک برگزار شد. دراین نشست استراتژی شرکت فناپ جهت پیشبرد پروژه های لبه دانشی در تعامل با مراکز پژوهشی تشریح شد؛ معاونت پژوهشی و اعضای هیئت علمی گروه های مهندسی کامپیوتر و صنایع دانشگاه فردوسی مشهد نیز رویکردهای مختلفی را به منظور شکل گیری همکاری مورد نظر پیشنهاد کردند. در این راستا و به عنوان سرآغازی بر همکاری‌های مشترک مقرر شد تا طرحی از سوی متخصصان هوش مصنوعی دانشگاه جهت پاسخ به نیازمندی شرکت فناپ تهیه و ارائه شود.