ارسال مقاله با عنوان “An Integrated Process-based HSE Management System: A Case Study”

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

ارسال مقاله “سیستم مدیریت HSE مبتنی بر فرآیند یکپارچه: مطالعه موردی” بعنوان خروجی پروژه میدآرپی به مجله Safety Science

ارسال مقاله