جلسه مشترک با نماینده دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

در این جلسه طرح آموزش و اشتغالزایی نیروهای مستعد و آماده ورود به بازار کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این جلسه که با حضور تیم مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ و نماینده محترم دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت برگزار شد، طرفین ضمن بر شمردن توانمندی های خود جهت توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، به شیوه تعامل همکاری میان صنعت، دانشگاه و سایر حامیان طرح پرداختند. آموزش های کاربردی و جذب افراد مستعد در صنعت مهمترین محور این طرح است.