جلسه هماهنگی دوره سوم دیتاتک با دانشگاه خاتم

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

سومین دوره دیتاتک با مشارکت مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ و دانشگاه خاتم برگزار می‌شود.

منتظر خبرهای تازه باشید.