به منظور حمایت و ترغیب افراد برای ثبت ایده های فناورانه خود که امکان ثبت دارند، شرکت فناپ بر اساس رویه زیر از آنها حمایت خواهد کرد. حمایت شرکت بصورت پرداخت هزینه ثبت اختراع بصورت مرحله به مرحله با شرکت های معتبر ارائه دهنده خدمات مالکیت فکری ملی و بین المللی است.

   شرایط حمایت

شرط لازم برای برقرار این حمایت عنوان نام مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ در Affiliation آن ثبت اختراع است.

نحوه تخصیص اعتبار

پس از بررسی در کمیته تخصصی شرکت و مرکز تحقیقات، تا سقف 300 میلیون ریال پاداش تعلق خواهد گرفت.