مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ در جهت تعریف پروژه های روز دنیا و بهبود فرایندهای کاری در پروژه های موجود در شرکت، پذیرای کلیه طرح های تحقیق و توسعه از تیم های های مختلف کاری خواهد بود. این درخواست ها شامل بر تحقیقات بازار، مطالعات و تحقیقات پیرامون به روش های موجود ملی و بین المللی، تحقیقات لبه دانشی برای تعریف پروژه های نوآورانه و غیره است.

شرایط مشارکت

نحوه مشارکت

مرکز مطالعات و تحقیقات بصورت کامل یا مشترک مسئول اجرای سرویس تحقیقاتی خواهد بود.