دریافت شماره شاپا چاپی (ISSN)

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ موفق به دریافت شماره شاپا چاپی (ISSN) چاپی شد.

پس از کسب شاپا الکترونیک، مجله علمی- تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات مفتخر به دریافت شاپای چاپی شد.

این شماره استاندارد بین المللی برای نمایه سازی مجلات دوره ای چاپی الکترونیکی استفاده می شود که توسط کتابخانه ملی کشورها و سازمان ISSN صادر می شود.