فراخوان انتشار مقالات سفید

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ در نظر دارد با انتشار محتوای فنی، تخصصی و کاربردی در قالب مقالات سفید، در راستای ارتقای دانش مخاطبان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گام بردارد.

بدین منظور از کارشناسان، متخصصان این حوزه دعوت بعمل می‌آید تا با ارسال مقالات خود در تحقق این مهم مشارکت نمایند.

📧 ایمیل ارسال مقالات:

fanapsoft.research@fanap.ir

🌐 آدرس وبسایت مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ:

research.fanapsoft.com