مقاله پذیرفته شده با عنوان “IoT-based Enterprise Resource Planning: Challenges, Open Issues, Applications, Architecture, and Future Research Directions”

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

در یک همکاری تحقیقاتی مشترک بین مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ و بنیاد علمی جمهوری چک، مقاله‌ای تحت عنوان “IoT-based Enterprise Resource Planning: Challenges, Open Issues, Applications, Architecture, and Future Research Directions” در مجله “IOT” پذیرفته شد این مجله با وابستگی علمی فناپ در یکی از معتبرترین مجلات علمی یعنی الزویر منتشر خواهد شد. بر اساس مطالعات قبلی در زمینه استفاده از اینترنت اشیا موجود مطالعه و ارائه پیشنهادات عملی برای تحقیقات آینده در این زمینه برای محققان و فعالان صنعت پرداخته است.