نشست مشترک بین معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات فناپ

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

جلسات مشترک با معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
در تاریخ 24 مهر، جلسه مشترکی بین مرکز تحقیقات و دانشگاه فنی تهران برگزار شد. در این جلسه که در دانشگاه فنی تهران با حضور اعضای مرکز علوم داده دانشگاه برگزار شد، طرفین در مورد لزوم همکاری بیشتر بین صنعت و دانشگاه گفتگو کردند. اولویت‌های تحقیق مشترک و روند همکاری با دانشجویان و اساتید دانشگاه نیز بررسی شد. در تاریخ 13 آبان، دومین جلسه به میزبانی فناپ در پارک فناوری پردیس برگزار شد. نمایندگان دانشکده فنی پس از بازدید از پروژه‌های در حال انجام در شرکت فناپ به پیش نویس اولیه یادداشت تفاهم رسیدند.