جلسه مشترک معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات دانشگاه تهران و مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

جلسه مشترکی بین مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ و دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه که در دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور اعضای مرکز علوم داده دانشگاه برگزار شد، طرفین در مورد لزوم همکاری بیشتر بین صنعت و دانشگاه گفتگو کردند. اولویت‌های تحقیق مشترک و روند همکاری با دانشجویان و اساتید دانشگاه نیز بررسی شد. در تاریخ 13 آبان، دومین جلسه به میزبانی فناپ در پارک فناوری پردیس برگزار شد. نمایندگان دانشکده فنی پس از بازدید از پروژه‌های در حال انجام در شرکت فناپ به پیش نویس اولیه یادداشت تفاهم رسیدند.