پیوستن شرکت فناپ بعنوان یکی از حامیان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

شرکت فناپ بعنوان یکی پیشتازان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در خاورمیانه به حامیان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع پیوست.