کارگاه بین المللی برنامه ریزی منابع سازمان / سیستم اجرای تولید

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

مرکز مطالعات و تحقیقات شرکت فناپ برگزار می کند:

ANSI/ISA-95 (IEC 62264)

طراحی سیستمهای یکپارچه مدیریت عملیات تولید

کاتالوگ اصلی
https://lnkd.in/ePhdkzR

کاتالوگ تکمیلی
https://lnkd.in/eBVaNyt

سایت ثبت نام
https://lnkd.in/dh2RFRr