رسیدن به درک دقیقی از مشکلات واقعی دنیای صنعت توسط اساتید یکی از نیازهای ضروری علم امروز است. در واقع،  در دنیای آکادمیکِ امروز میزان آشنایی اساتید دانشگاه ها و متعاقبا دانشجویان با صنعت در دنیای واقعی مشکل ساز شده است که متاسفانه نشان دهندۀ شکافی وسیع بین موقعیت های دنیای واقعی و دنیای آکادمیک است. بر همین مبنا، مرکز تحقیقات فناپ از تمامی اساتید مربوطه در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات دعوت به عمل می آورد تا درخواست های خود را برای بررسی به مرکز ارسال نمایند.