قبل از هرگونه سرمایه گذاری، اجرای پروژه و یا هر فعالیت اقتصادی دیگر، انجام مطالعات امکان سنجی(FS) لازم است. مطالعات امکان سنجی یا مطالعه امکان سنجی مشخص کننده مزیت مثبت اقتصادی در راستای سازمانی است که همراه با سود یا هزینه می باشد که پیامدهای سرمایه گذاری یک پروژه را مورد تحلیل قرار می دهد. حوزه های امکانسنجی اقتصادی در مرکز مطالعات و تحقیقات به شرح زیر است:

  • امکانسنجی اقتصادی طرح‌های حوزه فناوری اطلاعات
  • امکانسنجی اقتصادی طرح‌ها و محصولات حوزه بانکی (سپرده‌‌ها، تسهیلات و ضمانتنامه)