سری دوم از سسله رویدادهای ریسرچ تاک در مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ: شهر هوشمند

رویداد اول: سخنران: دکتر فرهاد توکل همدانی موضوع: پیشینه و آینده شهرهای هوشمند رویداد دوم: سخنران: دکتر نوید زهدی موضوع: ارائه تجارت شهرداری مشهد در هوشمندسازی رویداد سوم: سخنران: دکتر مهدی بیگی موضوع: راهبردهای ارتقا تجربه دیجیتال شهروندان در شهر هوشمند رویداد چهارم: سخنران: دکتر غزال اطمینان موضوع: از استراتژی تا پیاده سازی