رویداد اول:

سخنران: وحید مافی

موضوع: رویکردهای تجاری سازی در شرکت های ارائه دهنده خدمات هوش مصنوعی

رویداد دوم:

سخنران: میثم رجبی

موضوع: چالش های تجاری سازی محصولات در شرکت های حوزه فناوری اطلاعات

رویداد سوم:

سخنران:محمدرضا معبودیان

موضوع: تجاری سازی محصولات دانش بنیان هوش مصنوعی و نقش حمایتی نصر تهران

رویداد چهارم:

سخنران: دکتر امیر شریفیان

کمرانی و سیاست گذاری هوشمند با هدف توسعه فعالیت های تجاری سازی خدمات هوش مصنوعی شرکت دانش بنیان