رویداد اول:

سخنران:دکتر ماکان سپهری فر

موضوع: بانکداری باز، بایدها و نیازها

رویداد دوم:

سخنران: دکتر مسعود نارنجی

موضوع: استراتژی های تحول دیجیتال صنعت بانکداری؛ چالش ها و فرصت ها

رویداد سوم:

سخنران: مهندس شهریار بیدار

موضوع: رهگیری مشتریان آنلاین بانکی

رویداد چهارم:

سخنران: پریماه محمدپور

موضوع: اصول و پیشران های تحول دیجیتال در صنعت بانکداری