آیا کمال مطلوب با پیدایش همزاد دیجیتالی امکان پذیر است؟

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

تحقق کمال مطلوب

انسان‌ها در برهه‌های مختلف از حیات خود همواره با مفهومی به نام بهتر شدن در شیوه زندگی مواجه بوده‌اند و همواره در پی تحقق کمال مطلوب بوده اند.
• آینه به مثابه ابزاری که می‌تواند یک مشابه از خود جسمانی افراد نمایش دهد، حس خوبی به آن‌ها منتقل می‌کند؛ چرا که اشخاص را قادر می‌سازد با اصلاح ظاهر خود آماده ورود به زیست‌بومی شوند که دست‌کم به لحاظ ظاهری در آن معتبر به شمار می‌آیند.
• انسان‌ها در این مسیر یک گام رو به جلوی دیگر نیز برداشته‌اند که آن اختراع ربات‌ها بود.
• انسان‌ها در ادامه روند بهبود جسمانی خود روی کارهایی تکراری‌ که ممکن است زمان زیادی را صرف آن کنند تمرکز کردند. به عنوان مثال فردی که در خط تولید ایستاده و به کرات با پتکی روی قطعه آهنی می‌کوبد در حال انجام عملیاتی تکراری است که بیشتر وقت کاری او را اشغال می‌کند. به این منظور انسان روبات‌ها و بازوهای صنعتی را اختراع کرد تا بتواند در عملکرد جسمانی خود رو به جلو گام بردارد.
• بشر سال‌هاست که از بعد جسمانی گذر کرده و در گام دوم در صدد شبیه‌سازی عقل انسان است. بدین منظور یک آینه نیاز است تا شخص بتواند با مشاهده تفکرات و رفتار خویش در آن، اصلاحات مورد نیاز را اعمال و در مسیر تکامل خودشناسی حرکت کند.
• اگر بخواهیم موارد ذکرشــده را در قالب دنیای تکنولــوژی گرد آوریــم، باید به مفهــوم همزاد دیجیتالی اشــاره کنیم. مفهومی کــه اگر در یک زیســت‌بوم مبتنی بر فناوری اجرا شود، از یک سو با کاهش اصطکاک روزمره در طول حیات ساکنان خود تسهیلگر زندگی آنها خواهد بود و از سوی دیگر با سپردن کارهای فکری تکرارشونده به همزادها ســبب میشود ساکنان زمان بیشــتری را صرف رسیدن به اهداف و ایده‌آل‌هایشان کنند.

حمیدرضا آموزگار، معاون توسعه فناوری شرکت فناپ در گزارشی که در شماره 91 نشریه پیوست منتشر شد از امکان تحقق کمال مطلوب با استفاده از همزاد دیجیتال می‌گوید.

تحقق کمال مطلوب