به منظور تزریق دانش پیشرفته به پروژه های در حال انجام فناپ ، با احترام از متخصصان دخیل در زمینه فناوری اطلاعات دعوت بعمل می آید تا در حل مسائل تعریف شده دراین بخش تحت حمایتهای مالی شرکت فناپ همکاری و مشارکت داشته باشند. از این رو شرکت فناپ به دنبال تیم‌های تحقیقاتی بالقوه برای انجام پروژه های علمی و در عین حال کاربردی است. جزئیات از طریق فایل RFP برای هر پروژه قابل دسترسی است. متقاضیان علاقه مند باید پروپوزال خود را مطابق با الگو پیشنهادی تهیه و به fanapsoft.research@fanap.ir ارسال كنند.

عنوان پروژهRFPالگوی پیشنهادی
پروژه تشخیص اشیا

پروژه OCR دست نویس فارسی

پروژه تبدیل نوشتار به گفتار

پروژه تبدیل گفتار به نوشتار

پروژه همزاد دیجیتال