ارسال مقاله تحت عنوان””A Business Retrieval Plan in the Age of COVID-19 Pandemic Crisis: A Case of an IT Company”

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

بحران همه گیری ویروس کرونا اکنون نه تنها زندگی بشر بلکه آینده مشاغل را به خطر می‌اندازد. محققان در تلاشند سناریوهای مختلف مرتبط با تأثیر چنین بحران بین المللی بر بخش‌های اقتصادی را پیش بینی کرده و برنامه‌های بازیابی را برای کاهش تبعات آن پیشنهاد کنند. با این حال، برنامه‌ها و سناریوهای پیشنهادی بسیار کلی و هنوز هم برای پرداختن به عناصر مختلف کار بخصوص مشاغل ناکافی هستند.

آنها همچنین ضرورت در نظر گرفتن سناریوهای میان محیطی برای سوق دادن الگوی تغییر مشاغل از شرایط موجود به حالت جدید را نادیده گرفتند.

بعلاوه، محرکان سناریوی این مطالعات تقریباً بر جنبه‌های اقتصادیی متمرکز شده‌اند که فاقد جنبه‌های اجتماعی است، به عنوان مثال، سلامت منابع انسانی. این مقاله برای پر کردن چنین شکاف‌ها‌یی با نزدیک کردن به خطر تأثیر ویروس کرونا در یک شرکت مقیاس بزرگ فناوری اطلاعات با استفاده از برنامه ریزی سناریو است. سناریوهای اصلی و پیرامونی براساس مجموعه‌ای متعادل از پیشران‌های مربوط به تداوم تجارت، سلامت کارمندان ساخته می‌شوند. و به طور همزمان میزان ویروس را افزایش می‌دهد. با توجه به هر سناری، برنامه‌های عملی برای طرح پاسخ‌های قابل قبول عناصر مختلف عملکرد شرکت ارائه شده است. سرانجام، یک چارچوب مدیریت آسیب برای مقابله با اختلالات روانی کارمندان در میان بیماری ارائه شده است.