انتشار مقاله با عنوان “Industrial Enterprise Resource Planning Solution: A Showcase in FANAP Company” در IIIEC2020

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

این مقاله نمایش مختصر از راهکارهای سازمانی و صنعتی است که توسط شرکت فناپ ارائه گردیده و می‌توان بعنوان یکی از عظیم‌ترین پروژه‌های مبتنی بر فناوری و اطلاعات در خاورمیانه از آن یاد کرد. این کیس با توجه به دغدغه مشتری که می‌خواهد کنترل کاملی بر کسب و کار خود که در ابعاد بزرگ دارد داشته باشد، ایجاد شده است. از آنجا که مطالعات مرتبط اشاره‌ای بر ضرورت ایجاد راهکارهای سازمانی سفارشی برای شرکت‌های ایرانی و چندین شکست قبلی و اقدام فزاینده برای کنار آمدن حادثه داشته است، تجزیه و تحلیل عمیقی با کمک یک مشاور حرفه‌ای انجام شده است. این داستان با یک بحران عمیق رو به رو است و وقتی به مرحله لایو و استقرار می‌رسد به اوج خود نزدیک می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که چگونه فناپ می‌تواند از پیچیدگی‌ها و چالش‌های چنین پروژه‌ بزرگ مقایس با استفاده از توسعه سیستم چابک و تشکیل تیم‌های متخصص عبور کند.