بازدید از کمیته اجرایی کنفرانس DANT از مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

در تاریخ 22 تیر 1398، اعضای کمیته اجرایی DANT اولین کنفرانس تجزیه و تحلیل داده‌ها از مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ در پارک فناوری پردیس بازدید کردند. در این بازدید ، آنها با پروژه های مختلف شرکت فناپ سافت آشنا شده و همچنین در خصوص امکان شرکت مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ در این کنفرانس بحث و تبادل نظر شد.