برگزاری وبینار ضرورت انتشار درس آموخته‌ها در مگاپروژه پاد

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

با توجه به اهمیت مدیریت دانش در سازمان و ضرورت انتشار درس آموخته‌ها، مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ، همگام با هفته پژوهش و فناوری، فراخوانی جهت جمع آوری درس آموخته‌های مگاپروژه پاد ارائه نموده است.

بدین منظور و با هدف آشنایی بیشتر همکاران پروژه، وبیناری با عنوان “ضرورت نشر درس آموخته‌های پروژه پاد” در تاریخ 2 دی 1399 با حضور مدیران و متخصصان این مگاپروژه برگزار گردید.

در این رویداد، سخنرانان با ارائه نقطه نظرات تخصصی، بیان تجربیات و ارائه راهکارهای صحیح به ضرورت ثبت، نگهداشت و نشر دانش کسب شده در این پروژه عظیم اشاره کردند. این رویداد که با استقبال چشمگیر اعضا پروژه‌های متنوع سبدپروژه‌پاد برگزار گردید، یک بستر مناسب برای مشارکت بیشتر در برگزاری رویداد جمع آوری درس آموخته ها مگا پروژه پاد بوده است.