تقدیر از فناپ در چهارمین کنفرانس ملی پیشرفت در معماری سازمانی

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

در چهارمین کنفرانس ملی پیشرفت معماری سازمانی که در آبان سال 1399 برگزار شد، از معماری راهکار سازمانی که توسط کارشناسان شرکت فناپ طراحی و توسعه یافته بود قدردانی شد. این دستاورد نتیجه گزارشی در خصوص جزئیات فنی معماری پروژه میدآرپی در قالب یک مقاله علمی است که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ تهیه شده. بدون تردید و به لطف مشارکت اعضای شرکت فناپ، سایر تلاش‌های صورت گرفته در پروژه‌های این سازمان در مجامع علمی ملی و بین المللی انتشار خواهد یافت و باعث ارتقا برند سازمانی خواهد شد.