جلسه مشترک با کمیسیون ملی یونسکو

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

جلسه مشترک مرکز تحقیقات با مرکز یونسکو در تهران در تاریخ 5 مهر برگزارگردید. در این نشست، مرکز مطالعات و تحقیقات درباره همکاری‌های تحقیقاتی با نهادهای علمی بحث و تبادل نظر کرد. در این جلسه شرکت در جایزه یونسکو در حوزه IST و کسب کرسی‌های تخصصی در علم داده به شرکت قناپ پیشنهاد گردید.