جلسه مشترک با کمیسیون ملی یونسکو

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

جلسه مشترک مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ با مرکز یونسکو در تهران در تاریخ 5 مهر برگزار گردید. در این نشست، مرکز مطالعات و تحقیقات درباره همکاری های تحقیقاتی با نهادهای علمی بحث و تبادل نظر کرد. در این جلسه شرکت در جایزه یونسکو در حوزه IST و کسب کرسی‌های تخصصی در علم داده به شرکت قناپ پیشنهاد گردید.