حضور فناپ در شانزدهیم کنفرانس مهندسی صنایع

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

با توجه به مقارن بودن شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و ماموریت فناپ مبنی بر هدایت تلاش‌های مرکز مطالعات و تحقیقات در راستای ایجاد محتوای دانش بنیان و ارائه زمینه‌های کاملا جدید و نوآورانه در زمینه صنعت فناوری و اطلاعات، شرکت فناپ تصمیم گرفت تا به حامیان مالی این کنفرانس بپیوندد.