حضور همکاران فناپ در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی منوط به پذیرش مقاله بصورت شفاهی مورد حمایت شرکت قرار خواهد گرفت.

شرایط حمایت

  • نویسنده مقاله از وابستگی فناپی استفاده کرد باشد
  • دارای مقاله پذیرش شده بصورت شفاهی باشد.

نحوه حمایت

قابل توجه است این حمایت مشمول ثبت نام و حمایت ازچاپ مقاله خواهد بود و در صورت برخورداری از این حمایت مشمول حمایت چاپ مقاله نخواهید شد.

نوع کنفرانسسقف حمایت(ریال)
همایش و کنفرانس ملی – منطقه ای50.00.000
کنفرانس بین المللی – داخلی10.000.000
کنفرانس بین المللی – داخلی30.000.000