هر گونه اثر پژوهشی(اعم از مقالات ژورنالی، مقالات کنفرانسی یا کتاب) که منجر به خروجی قابل ارائه در مجامع علمی شده باشد با شرایط زیر و اعتبارات تعیین شده مورد حمایت مالی قرار خواهد گرفت.

جایگاهدرصد پاداش
نویسنده اول100
نویسنده دوم80
نویسنده سوم60
نویسنده چهارم به بعد40
  • سقف پرداختی پژوهانه سالانه افراد از محل چاپ اثار پژوهشی به میزان 120 میلیون ریال است.
  • حمایت از چاپ کتاب یا یک فصل از کتاب(Chapter Book) با توجه به اعتبار ناشر صورت میگیرد.
  • در مقالات کنفرانسی، گواهی سخنرانی الزامی است. مقالات چکیده و پوستری در یک کنفرانس یا همایش مورد قبول نمی باشد.

   نحوه تخصیص اعتبار

نحوه تخصیص اعتبار در حمایت از طرح­های پژوهشی به قرار ذیل می­باشد.

امتیازحمایت تخصیص یافته
تا 155 میلیون ریال
15 تا 2510 میلیون ریال
25 تا 4015 میلیون ریال
40 تا 6020 میلیون ریال
بالای 6030 میلیون ریال

که در آن امتیازدهی از الگوی ذیل تبعیت می­نماید.

پارامترعنوانحداکثر امتیازضریبتوضیحات
Aامتیاز ارزیابی مرکز تحقیقات151  
Bامتیاز تنوع نویسندگی151به ازا هر نویسنده همکار:2 امتیازبه ازا هر نویسنده با تحصیلات دکتری یا دانشجو دکتری:4 امتیازبه ازا هر نویسنده هیئت علمی دانشگاهی: 6 امتیازبه ازا هر نویسنده خارجی:8 امتیاز   
Cنوع مجله یا کنفرانس151مجله علمی فناپ (JAISIS) حداکثر 10مجله ISI با درجه Q1 و Q2 حداکثر 15مجله ISI با درجه Q3 و Q4 حداکثر 10مجلات نمایه Scopus حداکثر 8مجلات علمی پژوهشی حداکثر 6سایر مجلات علمی(علمی ترویجی و…) حداکثر 3کنفرانس بین المللی حداکثر 4کنفرانس ملی حداکثر 2 
Dچاپ کتاب201چاپ کتاب نشریات معتبر بین المللی حداکثر 20چاپ یک فصل از کتاب نشریات بین المللی حداکثر 8چاپ کتاب در نشریات داخلی دانشگاهی حداکثر 12سایر نشریات داخلی حداکثر 8 
Gوجود یک همکار هولدینگ فناپ در نویسندگان51(بلی: 5 ، خیر:0) 
Hمطالعه موردی: پژوهش حاصل از پروژه های جاری شرکت فناپ باشد51(بلی: 5 ، خیر:0) 
Iپژوهش حاصل از همکاری مشترک با سازمان های همکار مرکز تحقیقات باشد51(بلی: 5 ، خیر:0) 

فرمول مورد نظر برای محاسبه امتیاز به شرح زیر است:

Score= A+B+C+D+E+F+G+H+I