هرگونه طرحی که شامل برگزاری رویدادهای فناورانه کوتاه یا بلند مدت باشد(شامل رویداد چند ساعته، رویداد چند روزه، همایش، کنفرانس و…)، و یا به ارائه چالش و مسابقه ای منجر شود تحت حمایت فناپ ریسرچ قرار خواهد گرفت.

 شرایط مشارکت

 نحوه مشارکت

میزان  اعتبار تخصیصی برای اجرای رویدادهای فناورانه برحسب درخواست متقاضی، بررسی و مصوب خواهد شد. همچنین مرکز تحقیقات در اجرای کامل رویداد مشارکت خواهد نمود.