یکی از مسائل مهم در شرکت های تحت پوشش شرکت فناپ، شناسایی و ساماندهی مسائل مختلف فنی و مدیریتی تحت هر حوزه کسب وکاری است. در سطح هلدینگ، چالش ها و نیازمندی های مختلفی وجود دارد که شرکت ها نیازمند حل آن ها برای بهبود عملکرد خود هستند. اهمیت این مسئله در آن است که در صورت شناسایی چالش ها و مشکلات هر حوزه کسب و کار و تدوین آنها به شکل یک مسأله خوش تعریف، امکان ارائه آن ها به تیم های فنی و متخصصان خارج از هلدینگ به صورت مسأله باز فراهم می شود و ضمن ارائه فرصتی برای حل مسائل شرکت ها به شکل برون سپاری، از مزایای نوآوری باز نیز استفاده می شود. در نتیجه رویکرد اصلی این پویش، شناسایی مسائل کسب وکار با هدف شناسایی، استخراج، ثبت و سازمان دهی مسائل و نیز امکان ارائه مسائل به شکل ساختار یافته و خوش تعریف در قالب RFP می باشد .
در این پویش از تمامی شرکت ها در سطح هلدینگ فناپ درخواست می شود تا چالش ها و مشکلات موجود در حوزه کسب وکار و سازمان خود را به شکل یک مسأله خوش تعریف مدون نموده و در قالب یک RFP و در یک فرمت از پیش تعیین شده در سامانه ای که به همین منظور در فراخوان منتشر می شود، معرفی نمایند. از زاویه ای دیگر این پویش می تواند به آگاه سازی مدیریت و شرکت های هلدینگ از مسائل موجود و نیز استفاده از ظرفیت های هلدینگ برای حل مسائل شرکت های زیرمجموعه آن منجر شود و همچنین موجب تقویت هم افزایی امکانات و توانمندی ها و رفع نیازمندی ها در داخل خود هلدینگ شود.


شرایط شرکت در فراخوان


معیارهای ارزیابی


جوایز برگزیدگان


آخرین مهلت ارسال آثار به منظور شرکت در فراخوان پویش شناسایی و تدوین مسائل کسب وکار در شرکت های هلدینگ فناپ 19 آذرماه سال 1401 میباشد.