در این طرح چارچوب های همکاری شرکت با اساتید هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور در قالب فرصت مطالعاتی کوتاه مدت تشریح خواهد شد. مطابق این طرح فرد هیئت علمی با معرفی از سوی دانشگاه، مامور به انجام فعالیت تحقیقاتی و تخصصی در پروژه های مختلف شرکت فناپ خواهد شد.  از سوی دیگر امکان همکاری با فرد هیئت علمی خارج از قواعد فرصت مطالعاتی در قالب طرح مشخص نیز امکان پذیر است. ایشان میتواند با مشارکت در سیاست گذاری و تعریف طرح برای اصلاح فرایندها و محصولات و پروژه های شرکت، اقدام موثری در رفع موانع عملیاتی و تخصصی شرکت نماید. همچنین شناسایی مسیرهای جذاب فناورانه پیش رو، طرح پیشنهادی برای تدوین و انتقال فناوری به صنعت، کمک به رفع مشکلات علمی و تخصصی در پروژه های مختلف و انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به شرکت با هدف ارتقای توان علمی و فنی متخصصین شرکت از دیگر رویکردهای این طرح خواهد بود.

این طرح از یک سو، با دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری مرتبط است که تنظیم کننده و هماهنگ کننده همکاری میان شرکت فناپ و دانشگاه ها است و از سوی دیگر با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها و معاونت پژوهشی آنها، که منجر به معرفی افراد و عقد قرارداد فرصت مطالعاتی خواهد شد. قابل ذکر است که مطابق قوانین وزارت علوم، برای اعضای هیات علمی که از ابتدای سال 98 که بصورت دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی شروع به خدمت کنند، گذراندن این دوره الزامی است.