فناپ، واحد برتر تحقیق و توسعه استان تهران

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

هلدینگ فناپ با انتخاب اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران و انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران بعنوان واحد برتر تحقیق و توسعه سال 1401 برگزیده شد.

دارا بودن چرخه کامل تحقیق و توسعه برای فعالیت های تحقیقاتی، توسعه ای و کاربردی شرایط لازم برای کسب این عنوان است.

توسعه سبد محصولات و ایده های فناورانه، دارا بودن امکانات نرم افزاری و آزمایشگاهی، میزان تالیفات انجام شده از جنس مقالات تخصصی و کتب علمی، مشارکت در انتقال و ثبت دانش همکاران شرکت، اثر بخشی فعالیت های پژوهشی در فروش از مهمترین معیارهای انتخاب واحد برتر است.