مقاله منتشر شده با عنوان “A Practical Integrated Solution into Enterprise Application: A Large-scale Quality Control”

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

در مسیر معرفی دستاوردهای بزرگ سازمان در مجامع بین المللی،
مقاله‌ای تحت عنوان “A practical integrated solution into enterprise application: a large-scale quality control system development case study” با آدرس علمی شرکت فناپ در مجله International Journal of Quality & Reliability Management متعلق به پایگاه معتبر علمی emerald insight منتشر گردید. این مطالعه پژوهشی منعکس کننده تلاش‌های صورت گرفته در تحقق محصول سیستم کنترل کیفیت پروژه عظیم میدآرپی می باشد که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ به رشته تحریر درآمد. به امید ثبت و ماندگار شدن سایر فعالیتهای ارزشمند و دانشی مجموعه بزرگ فناپ در مجامع معتبر علمی.