مقاله منتشر شده با عنوان “A Practical Integrated Solution into Enterprise Application: A Large-scale Quality Control”

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

در مسیر معرفی دستاوردهای بزرگ سازمان در مجامع بین المللی،
مقاله‌ای تحت عنوان “A practical integrated solution into enterprise application: a large-scale quality control system development case study” با آدرس علمی شرکت فناپ در مجله International Journal of Quality & Reliability Management متعلق به پایگاه معتبر علمی emerald insight منتشر گردید. این مطالعه پژوهشی منعکس کننده تلاش‌های صورت گرفته در تحقق محصول سیستم کنترل کیفیت پروژه عظیم میدآرپی می¬باشد که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات به رشته تحریر درآمد. به امید ثبت و ماندگار شدن سایر فعالیتهای ارزشمند و دانشی مجموعه بزرگ فناپ در مجامع معتبر علمی.