نشست مشترک با مرکز مطالعات و تحقیقات مخابرات

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

در 24 دسامبر ، جلسه مشترکی بین مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ و مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار گردید. برخی از مباحث مورد بحث در این نشست شامل برگزاری جلسات جداگانه با کارگروه‌های مختلف‌، طراحی یک رویداد مبتنی بر بازی در زمینه علم داده و کاوش در زمینه های فنی و امنیتی فین بود.