هشتمین آیین تجلیل از متخصصان پیشگام علم و فناوری

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

به دنبال فراخوان پارک علم و فناوری پردیس برای “تقدیر از خبرگان منتخب” ، دکتر وحید حاجی پور ،نامزد انتخابی از سوی شرکت فناپ، پس از بررسی سهم وی در عرصه علم وفناوری، توسط هیئت منصفه پارک انتخاب شد. همانطور که برنامه ریزی شده بود، از برگزیدگان خبره در هشتمین آیین تکریم از پیشگامان علم و فناوری روز یکشنبه 20 بهمن تقدیر و تشکر به عمل آمد.