همزاد دیجیتال قدرت فردا در دستان ما

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

آیا این فوق‌العاده نخواهد بود که پیش از ســاخت یک محصول یا ســامانه و یا ایجاد تغییرات در ســامانه‌های موجود، به کارگیری منابع گــزاف بــرای پیاده‌ســازی و مواجهه با ریســک شکســت، امــکان شبیه‌ســازی، پیشبینی و تحلیل ســناریوهای مختلف بــرای محصولات، تجهیزات و فرایندهایی که قصد تغییر آن‌ها را دارید فراهم باشــد؟ آیا داشــتن محیطی برای رصد بلادرنگ رفتار ســامانه‌ها و اشــکالیابی از راه دور برای مهندسان و متخصصان فنی هیجان انگیز نیست؟ همزاد دیجیتال راهکاری امیدبخش برای تحقق این خواسته‌ها است.
این مفهوم بــه مدت چنــد دهــه اســت کــه بــه اشــکال مختلف در دنیــای فنــاوری از فضانــوردی گرفتــه تا کاوش معــادن وجــود دارد. به کارگیری همزاد دیجیتال باعث می‌شود که خطوط تولید روان‌تر کار کنند، کیفیت محصول نهایی افزایش یافته و زمان توقف ماشین‌آلات به حداقل برسد. هرچیزی، از یک ساختمان گرفته تا یک جفت کفش می‌تواند همزاد دیجیتال خود را داشته باشد.
در این مقاله که توسط نشریه دانشمند به چاپ رسیده است بخوانید که چگونه همزاد دیجیتال قادر به تغییر آینده کسب و کارهاست.