تحول دیجیتال بعنوان مجموعه‌ اقدام‌های سازمان‌ها برای بکارگیری تکنولوژی های جدید دیجیتال و بهره برداری از منافع آنها است. تحول دیجیتال علاوه بر فرایندهای عملیاتی کسب و کار، بر محصولات کسب و کار، ساختار سازمانی و نیز مفاهیم مدیریتی در سازمان، تاثیر می‌گذارد. استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای فناوری اطلاعات، به تنهایی، به تحول دیجیتالی در سازمان منجر نمی‌شود. به عبارتی، ممکن است سازمان‌ها با استفاده از ابزارهای دیجیتال، دقیقاً همان کارها و فعالیت‌های قبل از دوران دیجیتالی شدن را صرفاً با ابزاری متفاوت انجام دهند، بدون اینکه هر نوع تحول دیجیتالی را تجربه کنند. حوزه های تحول دیجیتال مورد توجه مرکز مطالعات و تحقیقات به شرح زیر است:

  • استراتژی های تحول دیجیتال
  • امنیت سایبری
  • تجزیه و تحلیل دیجیتال
  • مدیریت نوآوری
  • مدیریت فناوری
  • بلوغ دیجیتال
  • رهبری دیجیتال
  • صنعت 4
  • تجربه دیجیتال مشتری