فناوری‌های نوظهور به پیشرفت‌ها و نوآوری‌های معاصر در حوزه‌های گوناگون فناوری اشاره دارد. شماری از فناوری‌های هم‌گرا در هم‌گرایی فنی سیستم‌های مختلفی پدیدار شده‌اند که به سوی اهداف مشابه تکامل پیدا می‌کنند.فنناوری های نوظهور مورد مطالعه در مرکز مطالعات و تحقیقات به شرح ذیل تقسیم بندی شده اند:

  • متاورس
  • اینترنت اشیاء
  • زنجیره بلوکی
  • پردازش ابری
  • رباتیک
  • AR/ VR