رباتیک علم مطالعه فن آوری مرتبط با طراحی ساخت و اصول کلی کاربرد ربات ها است، که هدف راحتی انسان و افزایش وقت مفید او به وجود آمده است، به عبارت دیگر رباتیک علم و فناوری ماشین های قابل برنامه ریزی با کاربردهای عمومی می باشد.

ربات ها می توانند بسیار ساده و یا با ساختاری پیچیده باشند ولی در همه حالت ها ربات، ترکیب علوم مکانیک و الکترونیک است.

از موارد مورد توجه علم رباتیک در حوزه های تحقیقاتی مرکز مطالعات و تحقیقات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • ربات های تعاملی اجتماعی
  • ربات های بانکی