علم داده یک مبحث میان رشته‌ای است که از قابلیت های آمار استنباطی و توسعه الگوریتم های برنامه نویسی برای تحلیل مسائل پیچیده بهره می برد. هدف نهایی علم داده معرفی و توسعه روش‌های خلاقانه برای ایجاد ارزش در کسب و کار هاست.

  • هوشمندی کسب و کار
  • طراحی آزمایشات
  • الگوریتم های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق
  • کلان داده
  • حاکمیت داده
  • پایگاه های داده رابطه ای و غیر رابطه ای
  • هوشمندی کسب و کار