برگردان نیاز کاربران یا مشتریان در قالب یک محصول نرم‌افزاری مهمترین اصل تولید و تجاری سازی محصولات نرم افزاری برشمرده می‌شود. این فرایند از تحلیل نیازمندی های کاربران آغاز می شود، در نهایت این طراحی با کمک ابزارهای پیاده‌سازی تبدیل به یک سیستم واقعی می‌شود. هدف این فرایند آن است که از یک سو برآورده ساختن نیازهای کاربران و از سوی دیگر کیفیت مناسب عملکرد سیستم تضمین گردد؛ بنابراین بایستی حاوی سازوکارهایی برای اعتبارسنجی یعنی خروجی مطابق با خواسته‌ها و وارسی‌پذیری یعنی صحت عملکرد خروجی باشد. یکی از حوزه های تحقیقاتی مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت محصول و تولید و تجاری‌سازی نرم‌افزار است که به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

 • تحلیل سیستم و طراحی پروتوتایپ
 • تجاری‌سازی سامانه‌های مبتنی بر فناوری‌های جدید
  • یکپارچه‌سازی و بهینه‌سازی چرخه تحقیق، توسعه، عملیات، بازاریابی، فروش و مدیریت مشتری
  • آزمون و بررسی آمادگی محصولات برای ورود به بازار
  • ایجاد ارتباط بین نیازمندی بازار با تیم‌های تحقیق و توسعه عملیات در چرخه  Devops
  • فراهم‌سازی نیازمندی‌های فنی و عملیاتی بین تیمی
  • فراهم‌سازی نیازمندی‌های تحلیل داده و هوش تجاری
  • قیمت‌گذاری سامانه‌ها
  • ارتباط هدفمند با واحد مدیریت و کنترل پروژه
  • تحلیل نیازمندی‌های فنی مناقصات و قراردادها
  • مدیریت فعالیت‌های هویت‌سازی برای محصولات