هر گونه طرح پژوهش محور که منجر به خروجی قابل ارائه در مجامع علمی باشد با شرایط زیر و اعتبارات تعیین شده مورد حمایت قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است در این طرح، مشارکت علمی و تخصصی مرکز تحقیقات  نیز صورت خواهد گرفت.

شرایط حمایت و مشارکت

  • پروپوزال پژوهشی فرد مورد تایید مرکز تحقیقات باشد.
  • ارسال مقالات به مجلات مورد تایید مرکز تحقیقات صورت گیرد.
  • پرداخت مبلغ حمایتی منوط به ارائه گزارشات هفتگی یا ماهانه است.
  • شرط برقراری حمایت ویژه، ارائه مقاله با نام مرکز تحقیقات فناپ در Affiliation است. همچنین در بخش Acknowledgment نیز باید به حمایت شرکت فناپ اشاره شود.
  • سقف پرداختی پژوهانه سالانه افراد از محل چاپ اثار پژوهشی به میزان 120 میلیون ریال است.

نحوه حمایت و مشارکت

نحوه تخصیص اعتبار پس از چاپ اثر پژوهشی حاصل از خروجی طرح، مطابق بند حمایت از چاپ مقالات و آثار پژوهشی خواهد بود. همچنین مشارکت و مشاوره تخصصی مرکز تحقیقات نیز مشمول این طرح خواهد بود.