هر گونه پایان نامه تحصیلات تکمیلی که متناسب با کسب و کار شرکت فناپ تعریف شده باشد و منجر به خروجی قابل ارائه در مجامع علمی باشد با شرایط زیر و اعتبارات تعیین شده مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

شرایط حمایت

 • فرد متقاضی دانشجوی تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد یا دکتری) باشد.
 • رشته فرد متقاضی یکی از رشته مرتبط با علوم مهندسی و کامپیوتر باشد.
 • پروپوزال فرد به تصویب در دانشگاه نرسیده باشد.
 • پروپزوال متقاضی دارای نوآوری باشد و مرتبط با نیازهای شرکت فناپ باشد.
  • در صورتی که موضوع پروپوزال جز اولویت های پژوهشی در سایت مرکز تحقیقات نباشد، امکان ارائه پروپوزال برای بررسی وجود خواهد داشت.
 • مورد حمایت هیچ سازمان دیگری واقع نشده باشد.
 • برقرای حمایت منوط به تایید ناظر صنعتی متقاضی از شرکت فناپ و ارائه گزارشات مورد نیاز است.
 • شرط برقراری حمایت ویژه، ارائه مقاله با نام مرکز تحقیقات فناپ در Affiliation است. همچنین در بخش Acknowledgment نیز باید به حمایت شرکت فناپ اشاره شود.

نحوه تخصیص اعتبار

در این طرح بر اساس دستاورد فرد در انتهای طرح، حمایت های زیر برای فرد متقاضی انجام خواهد گرفت.

 • حمایت مالی تا سقف 50 میلیون ریال از از پایان نامه های کارشناسی ارشد
 • حمایت مالی تا سقف 100 میلیون ریال از پایان نامه های دکتری
 • حمایت مالی ویژه در صورت انتشار پژوهش های علمی
  • مقالات ISI با درجه Q1 , Q2: تا سقف 30 میلیون ریال
  • مقالات ISI با درجه Q3، Q4  و مقالات علمی پژوهشی تا سقف 20 میلیون ریال
  • مقلات کنفرانس بین المللی تا سقف 15 میلیون ریال
  • سایر مقالات تا سقف 10 میلیون ریال
 • در صورت احراز شرایط حمایت ویژه، سقف پرداختی کارشناسی ارشد از مبلغ 100 میلیون ریال و سقف پرداختی دکتری از میزان 200 میلیون ریال نمی تواند بیشتر باشد.