علاقه مندان در این قسمت میتوانند طرح آموزش محور که منجر به ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت تا بلند مدت گردد را ارائه نمایند. این طرح می بایست میتنی بر آموزش های تخصصی کارکنان در حوزه های حرفه ای مرتبط با کسب و کار آنها باشد.

 شرایط مشارکت

   نحوه مشارکت

مرکز تحقیقات کلیه مراحل تخصیص اعتبار تا اجرای کامل دوره را بر عهده خواهد گرفت.