در دنیای رقابتی امروز، یکی از راه حل‌های اصلی موفقیت پروژه‌ها و شرکت‌ها، توجه دقیق به دانش روز و تجربیات هر فرد است. تجربیات به دست آمده ممکن است مانند تجربیات حاصل از یک موفقیت مثبت و گاهی منفی مانند تجربیات حاصل از شکست یک مرحله پروژه باشد که در صورت تکرار پروژه متفاوت انجام می‌شود. مدیریت آموخته‌ها در پروژه‌ها، شرکت‌های پروژه محور را قادر می‌سازد تا به طور سیستماتیک از پروژه‌های خود تجزیه و تحلیل بهتری داشته و در نتیجه مسائل، مکانیزم‌ها و چالش‌های پیشروی پروژه را ثبت و تجزیه و تحلیل کنند و از این طریق خطر انجام پروژه‌های آتی را کاهش دهند. با توجه به نقش چشمگیر جمع آوری آموخته‌های پروژه در موفقیت آتی، پس از اتمام مرحله اول پروژه میدآرپی، فراخوانی جهت حفظ و توزیع آموخته ها در پروژه در هر سطح اعلام شد. و از افراد برای با ثبت آموخته‌های ارزشمند خود دعوت شد. با تلاش‌های انجام شده توسط مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ، درس آموخته‌ها گرد آوری گردید و جلساتی با نامزدهای انتخاب شده برگزار شد و پس از ارزیابی، از 73 درس آموخته ارسال شده، 5 درس آموخته به عنوان برتر و 11 درس آموخته بعنوان تایید شده انتخاب شدند. از این افراد در تاریخ 19 مرداد 1399 با حضور مدیران ارشد این پروژه تجلیل به عمل آمد.