رویداد اول:

سخنران: دکتر فرهاد توکل همدانی

موضوع: پیشینه و آینده شهرهای هوشمند

رویداد دوم:

سخنران: دکتر نوید زهدی

موضوع: ارائه تجارت شهرداری مشهد در هوشمندسازی

رویداد سوم:

سخنران: دکتر مهدی بیگی

موضوع: راهبردهای ارتقا تجربه دیجیتال شهروندان در شهر هوشمند

رویداد چهارم:

سخنران: دکتر غزال اطمینان

موضوع: از استراتژی تا پیاده سازی