رویداد اول:

سخنران: حامد شیدائیان

موضوع: تفکر چابک و نقش آن در رهبری تحول دیجیتال در سازمان‌ها


رویداد دوم:

سخنران: نادر خرمی

موضوع: نگاه مدولار به لایه‌ های مدیریتی موثر بر پروژه


رویداد سوم:

سخنران: چابکی کسب و کار